วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางวิถีพุทธ  ภายในปี 2559