ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน   26 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน   18 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน   14 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน   21 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จำนวน   25  คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   จำนวน   17  คน

รวมนักเรียนทั้งหมด 121 คน