ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 35
คลังข้อสอบ DLIT 61
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 37
ห้องเรียน DLIT 37
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 8
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 4
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 5
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 8
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 8
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 19
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 24
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 22