ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 57
คลังข้อสอบ DLIT 85
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 49
ห้องเรียน DLIT 85
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 24
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 18
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 18
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 19
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 19
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 38
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 43
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 34