ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเมินตนเองรายบุคคลTSAR-62 Word Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 69
IDplan-62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 61
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.91 KB 131
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 346
คลังข้อสอบ DLIT 190
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 130
ห้องเรียน DLIT 163
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 96
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 103
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 125
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 81
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 93
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 105
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 105
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 102