ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเมินตนเองรายบุคคลTSAR-62 Word Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 53
IDplan-62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 43
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.91 KB 42
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 156
คลังข้อสอบ DLIT 157
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 105
ห้องเรียน DLIT 149
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 67
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 67
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 69
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 65
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 62
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 90
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 90
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 87