ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 40
คลังข้อสอบ DLIT 63
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 42
ห้องเรียน DLIT 40
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 14
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 8
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 8
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 10
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 11
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 23
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 28
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 27