ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเบียนส่ง ทะเบียนคำสั่ง ทะเบียนบันทึกข้อความ 633
ประเมินตนเองรายบุคคลTSAR-62 Word Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 832
IDplan-62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 826
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.91 KB 895
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 1108
คลังข้อสอบ DLIT 959
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 893
ห้องเรียน DLIT 924
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 861
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 861
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 887
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 844
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 853
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 865
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 863
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 865