ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 49
คลังข้อสอบ DLIT 68
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 46
ห้องเรียน DLIT 53
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 21
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 13
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 15
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 16
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 16
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 35
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 38
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 29