ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.91 KB 1
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 73
คลังข้อสอบ DLIT 104
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 58
ห้องเรียน DLIT 112
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 31
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 25
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 25
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 29
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 23
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 47
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 51
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 42