ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเมินตนเองรายบุคคลTSAR-62 Word Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 56
IDplan-62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 45
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.91 KB 45
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 181
คลังข้อสอบ DLIT 170
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 113
ห้องเรียน DLIT 150
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 69
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 68
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 70
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 69
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 63
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 91
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 92
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 88