ข้อมูลผู้บริหาร

นางวารินดา  จู้ห้อง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา  (กศ.ม)  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม