ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 213,886
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 908,610
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ 108ล/30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 4,376,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาตเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 190,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 394,680 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 508,702
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรงแบบ /32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 175,580 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาที่พัก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานพยอม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเกียรติยศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานต้นพยอม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนปาล์ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..