กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายแทนไท ขาวทอง
ครูผู้ช่วย