กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเทพประสิทธิ์ เมืองน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายแทนไท ขาวทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0