คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า ปานทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิศักดิ์ เครือจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี รัตนะ
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ไกรนรา
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิภรณ์ แสงระวี
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ คงกะพัน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เสรีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร ไกรนรา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.ศิริ ขันธ์คง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรา พรหมศร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรมย์ชลี บุตรกริม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ เทวฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า ไกรนรา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวรัตน์ ทองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ รอดสันติกุล
ตำแหน่ง :