ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง    มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบ   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๓๖--๙๒  ไร่   ได้รับบริจาคจากนายจวนและนางอำนวย  ชัยเสน  จำนวน  ๖ ไร่  ๓ งาน  ๗  ตารางวาและเช่าที่ดินวัดภูเขาลำทัง  จำนวน  ๒๙  ไร่ ๑  งาน  ๗๕  ตารางวา   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่    พฤษภาคม พ.๒๕๓๗ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ในสมัยนายวิจิตร ไกรนรา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้มอบหมายให้นายวัชรา  พรหมศร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา  ในปีการศึกษา  ๒๕๓๗   มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๔๗   คน  ครู- อาจารย์    จำนวน  ๙  คน  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔   มกราคม  พ.๒๕๔๒   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาทุ่งใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ลำดับที่  ๗๔  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายภาพ  กาญจนโสภาค  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคมตั้งแต่วันที่   ๒๒   มกราคม   พ.. ๒๕๔๒   ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวัชรา   พรหมศร   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่   เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  พ.๒๕๔๒   ต่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ  ๗  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่  ๘๕๘/๒๕๔๓  ตั้งแต่วันที่  ๓  เมษายน  พ.๒๕๔๓ 
            นายดรุณศักดิ์ วิรยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548-8 มกราคม 2552 

    นายนันทวัฒน์ ชัยพิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม 2552-24  กุมภาพันธ์  2554

     นายสุวรรณ ผลเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554-13 ธันวาคม 2555

                 นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556-15 ตุลาคม 2557

 นายอรุณ รอดสันติกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558-18  พฤศจิกายน  2559

          นางวิมล หนูชุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2559-16  ธันวาคม  2562
 

            นางวารินดา จู้ห้อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2562-ปัจจับัน