กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ ร.ต.หญิงชยานันท์ แท่นแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5