กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรพนา ช่วยรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สาวิตรี อินทร์แป้น
ครู คศ.1