กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สาวิตรี อินทร์แป้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ