ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ รอดสันติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2558 - 18 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มิถุนายน 2556 -15 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ผลเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2554-13 ธ.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2552-24 กุมภาพันธ์ 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายดรุณศักดิ์ วิริยะสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม2548 - 8 มกราคม2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรา พรหมศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2542 - 29 พฤษภาคม2548
ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโสภาค
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล หนูชุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางวารินดา จู้ห้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธันวาคม 2562- ปัจจุบัน