กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี รัตนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิรมัย เกตวิชิตร
ครู คศ.2