กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี รัตนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิรมัย เกตวิชิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1