กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี รัตนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์