วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปี 2566 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน