สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียนเป็นรูปเจดีย์ศรีวิชัย  เป็นโบราณสถานที่สำคัญประดิษฐาน ณ วัดภูเขาหลัก ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่

สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว - ขาว   สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์  สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ ผ่องใส
ปรัชญาโรงเรียน  ปัญญา นรา น  รตน   ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
อักษรย่อชื่อโรงเรียน   ท.ส.พ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นพะยอม
คำขวัญโรงเรียน   ชุมชนสัมพันธ์ ยึดมั่นคุณธรรม
                        เลิศล้ำวิชา     พัฒนาสิ่งแวดล้อม