คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายรพีพัฒน์ แจ่มจรัส
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรัญญู จันสีนาก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิยะดา ชลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัทรา ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุบลวรรณ ใจสว่าง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตติญา เจริญรูป
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5