กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรติชา ศรีโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชวนพิศ สินทับทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางภริตพร อินทะนัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0