กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรติชา ศรีโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางภริตพร อินทะนัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0