กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรติชา ศรีโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชวนพิศ สินทับทอง
ครู คศ.2

นางภริตพร อินทะนัน
ครู คศ.1