ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พัฒนาอาคารสถานที่  จัดทำห้องสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา   ปรับภูมิทัศน์ถนนภายในโรงเรียน  จัดหาอุปกรณ์ให้ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด พัฒนา บุคลากรโดยการศึกษาดูงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.29 KB