ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน

01 มี.ค. 59 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

29 ก.พ. 59 สอบวัดผลปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ข้อสอบกลาง
สอบวัดผลโดยใช้ข้อสอบกลาง นำไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาค ใช้คะแนนข้อสอบกลางร้อยละ 20
08 ก.พ. 59 ถึง 10 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายกะปาง   วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 และผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559