พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย 
1.  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.  จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา
4.  ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
5.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
6.  ส่งเสริมการบริหารการสึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7.  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8.  ส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการจัดการศึกษาและทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ