กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณวิโรจน์ ศรีพุฒ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิง อ้อมฤทัย ใจทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1