กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐพล ไม้เรียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษราภรณ์ สาริขา
ครูผู้ช่วย