ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทะเบียนส่ง ทะเบียนคำสั่ง ทะเบียนบันทึกข้อความ 28848
ประเมินตนเองรายบุคคลTSAR-62 Word Document ขนาดไฟล์ 93.31 KB 29056
IDplan-62 Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 29041
ประกาศโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 738.91 KB 29115
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT 29331
คลังข้อสอบ DLIT 29176
ห้องสมุดดิจิตอล DLIT 29107
ห้องเรียน DLIT 29141
คู่มือการใช้งาน DLIT Portable Classroom 29078
รายการสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 479.53 KB 29080
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 29103
แผ่นพับ_แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ DLIT 29065
การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 29071
ใบขอถ่ายเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 29087
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 29083
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 29083